Charolais Excellence

Your search :
Symbols
Name Pictos Segments FacNais FacNais Rel. MPV3S TVV3S FOSV3S ICRCvbf COULvbf IABvbf IABvbf Rel.
HELVYN EXC 115 95 111 98 90 99 0.81
IMPER EXC New new;sn 108 96 105 84 97 91 0.84
GADGET 111 93 91 105 111 117 0.96
HIRIBO 116 93 100 107 108 115 0.96
ICARE EXC 116 97 111 114 103 120 0.82
JIBUS EXC New new 113 107 98 100 100 104 0.84
GAMEAU 107 103 98
EPERON Male Sexed Semen ssm;sn 115 0.94 116 81 112 98 95 107 0.99
INKA EXC New new 113 99 94 98 90 102 0.86
FRIPON 101 0.84 115 99 96 107 92 111 0.99
HULKEXC Male Sexed Semen ssm;sn 118 88 105 99 97 104 0.82
IDEAL EXC New new 124 87 99 112 117 118 0.85
AUTOMNE sn 121 0.80 111 88 109 82 90 88 0.99
DIOR 117 89 110 94 118 108 0.99
DECLIC 106 105 109 105 94 111 0.76
DAKOTA sn 113 94 109 103 103 114 0.99
ESPION sn 110 101 99 96 106 105 0.96
FORTUNE sn 118 0.76 100 94 110 87 87 90 0.99
FLUO 107 105 103 118 100 117 0.82
GAULLISTE 111 107 108 114 103 118 0.88
GENIE 116 103 94 96 98 104 0.99
HARDI EXC Male Sexed Semen ssm 127 94 111 112 109 123 0.82
HACKER EXC 105 103 107 109 103 116 0.82
FARENNE sn 104 93 113 106 101 110 0.99
IMAIL sn 104 0.90 117 99 99 119 97 122 0.98
  internationalevolution-xy.fr